Гурами золотой,
Trichopodus trichopterus

Shopping Cart